Refundacja/ dofinansowanie kosztów kształcenia

Po podpisaniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca zgłasza ten fakt w Urzędzie Miasta i gminy uzależnionej od miejsca zamieszkania ucznia, ( druki do pobrania ze str. Urzędów oraz kopia zawartej umowy z młodocianym w załączeniu)
O zmianie adresu zamieszkania młodocianego, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Burmistrza.
Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy z młodocianym pracownikiem, składają informację (zawiadomienie) do Urzędu Miejskiego.
Aby ubiegać się o refundację pracodawca składa wniosek w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.(zgodnie z rozporządzeniem M.P. i P. Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.) druki do pobrania: wielkopolska.ohp.pl
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu, jeżeli:
pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.