Podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy

Podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy:
- zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu/przyuczenia,
- Zapewnić młodocianemu w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,
- stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych.
-kierować młodocianego na badania lekarskie zgodnie z przepisami i ponosić koszty, z tym związane.
- zgłaszać młodocianego w ustalonych terminach na naukę dokształcającą, umożliwiając mu regularne uczęszczanie na tę naukę oraz kontrolować przez niego obowiązku dokształcania teoretycznego.