Podstawowe prawa i obowiązki Młodocianego

Podstawowe prawa i obowiązki Młodocianego:
- dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
- przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
- Przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów PPOŻ,
- wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania,
- odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
- przystąpić do egzaminu czeladniczego po ukończeniu nauki zawodu lub sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia.