Sprawdzający


Egzamin sprawdzający
Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi:
Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.
Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego:
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem okresu oraz zakresu przyuczenia.
4. Dowód opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.